Gatubarnen i Rumänien

Kort historik
tl_files/Bilder webbplatsen/Barnhem.jpgI december 1989 revolterade Rumäniens folk emot diktaturen och mer än 40 års kommunistiskt styre. Efter revolutionen kablades det ut över världen, det fruktansvärda tillstånd (tio)tusentals övergivna barn och unga befann sig i. De flesta barnhem var överfulla, vanvårdade, och saknade en tillfredsställande hälsovård för att upprätthålla den enklaste livskvalitén. Det fanns ett akut behov att förse Rumänien med en ny standard för vården av övergivna barn. Efter ca 20 år har naturligtvis mycket positivt hänt, men vi ser samtidigt att så oändligt mycket finns kvar att göra.

Bilderna i bildgalleriet är tagna i början av 1990, straxt efter Rumäniens befrielse. 

Bildgalleri från ett statligt barnhem

 

Itl_files/Bilder webbplatsen/sniffa.jpgdag (2012) lämnas det i Rumänien årligen bort till sjukhus och institutioner ca 10 000 barn. I den ekonomiska krisens spår verkar denna siffra snarare öka än minska. Standarden på de statligt ägda hemmen är fortfarande mycket undermålig. Många är alltjämt överbelagda och erbjuder en levnadsstandard långt under vad som är värdigt något barn. Det är ytterst svårt att tillgodose barnens fysiska och emotionella behov.

Sedan 1995 har FTM-Mission genom sina understödjare fått vara med och förändra många barns liv genom de insatser vi kunnat göra. Vänner, fler barn måste räddas undan ett ovärdigt liv på institutioner, gator, i kloaksystem och på soptippar.

 

tl_files/Bilder webbplatsen/CaminulFelix.jpgFTM-Mission och Caminul Felix Familjebyar
FTM-Mission har sedan 1995 stöttat arbetet att rädda de rumänska gatubarnen undan ett liv på gatan. Detta sker i samarbete med Caminul Felix Familjebyar, beläget i Oradea i nordvästra Rumänien. Under åren 1999-2010 har FTM-Mission finansierat ett hus med 14 lägenheter för de tonåringar som vuxit upp i familjer på Caminul Felix Familjebyar. Fortfarande, efter mer än 20 år, är Rumäniens gatubarn ett bekymmer för landet. Mycket har förändrats, en del till det bättre. FTM-Mission stödjer idag det reguljära arbetet på Caminul Felix, där det idag bor ca 220 barn fördelat på två barnbyar och ett 15-tal familjer.

tl_files/Bilder webbplatsen/Tonarshus.jpgTonårshuset
Detta hus har donerats genom FTM-Missions försorg och omfattar sammanlagt 14 lägenheter, varav 12 är disponibla för ungdomarna. I de två andra lägenheterna, som är hopslagna, bor Tonårshusets husföräldrar som skall lotsa ungdomarna i deras kontakt med myndigheter etc. De finns också behjälpliga som samtalspartner vid personlig rådgivning. Under de dryga tio år byggnationen pågick har FTM-Mission genom sina gåvogivare bidragt med 2,8 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 85% av den totala byggkostnaden.

 

Bli en fadder till ett barn
Eftersom FTM-Mission inte arbetar med barnen direkt, utan stödjer arbetet ekonomiskt, har vi ingen möjlighet att erbjuda dig som fadder ett "eget" barn. Din gåva (CF rekommenderar 250 kronor i månaden, vilket täcker ett barns omkostnader) förmedlas till barnhemmen och arbetet bland barnen genom FTM-Missions försorg.

Din gåva hjälper oss att hjälpa dem som arbetar på plats i Rumänien. Önskar du stödja ett "eget" barn rekommenderar vi dig varmt att söka kontakt med Caminul Felix Familjebyar. Det viktiga är att fler barn kan räddas till ett värdigt liv.

 

 

FTM-besök
Online:
3
Visits today:
5
Visits total:
36,616
Hits today:
6
Hits total:
63,918
Visitors per day: Ø
17
Counting since:
 2013-12-21