Hur det hela började

Det är naturligtvis inte helt enkelt att sammanfatta det arbete som missionen bedrivit under mer än 40 år. Men vi vill ändå i denna text försöka lyfta fram några få saker. Det som blev startskottet för missionens arbete var det insulin och glutenfria mjöl som under en följd av år kom att skickas till Polen. 

Insulin och glutenfritt mjöl

Vi hade övertagit ansvaret från ECL (den organisation makarna Lindberg arbetade för innan FTM-Mission grundades) att ge insulin och glutenfritt mjöl till barn i Polen. Detta innebar 2 000 flaskor insulin och mellan 2,5–3 ton glutenfritt mjöl per år. Den årliga kostnaden för mjölet var 15 000 kronor per ton och 100 000 kronor för 2 000 flaskor insulin.

Det som initierade arbetet med glutenfritt mjöl och insulin var ett nödrop från Polen. Det kom från Michaels mamma Danuta. Michael var då två år och var glutenintolerant. Hans sjukdom var så svår att han riskerade att dö. Räddningen för honom blev att vi kom med glutenfritt mjöl. Några år senare fick vi ett tack från Michael:

”Käre Oliver. Jag vet inte om du kommer ihåg mig. Jag var två år då du för första gången kom till oss. Jag var mycket sjuk då. Du kom med glutenfritt mjöl till oss för att användas till bröd och matlagning. I hela fyra år har jag vårdats och hållit diet. Tack vare dig och dina vänner har jag haft bröd att äta under denna tid. Idag är jag åtta år och frisk. Nu är jag som alla andra människor. Jag kommer aldrig att glömma min tacksamhet till dig Oliver och dina vänner.”

Evangeliskt arbete

Genom åren har vi också kunnat levererat inte mindre än 10 kompletta tryckerier till länder i öst, varav ett till Bangalore i Indien. Dessa tryckerier har varit en oerhörd hjälp för församlingarna att själva trycka bland annat bibeldelar, söndagsskolmaterial och enklare traktater. Dessutom har dessa tryckeriet kunnat ge arbete åt flera familjer.

Bild: Från tryckeriet i Perm i Ryssland.

Brevmissionen
Under tiden före kommunismens fall arbetade vi mycket med bibelspridning och smuggling av evangelisk litteratur. Detta skedde både innan FTM-Mission bildades, genom den organisation som sedemera ledde Oliver & Ulla Lindberg in i ett evangeliskt heltidsarbete. Guds kallelse var att stötta den lidande och förföljda kyrkan bakom ”järnridån”.

Under flera års tid smugglades telefonkataloger ut från flera av de länder i Östeuropa som led under det kommunistiska förtrycket. Om dessa smugglingsresor skriver också Oliver Lindberg om i sin bok ”Från busfrö till Missionär”.

Telefonkatalogerna innehöll namn på personer, okända för oss, men kända av Gud. Dessa, för oss okända, kom sedan att få del av Guds ord genom den ”armé” av brevmissionärer, som med regelbundenhet skickade bibeldelar från Nya Testamentet till personerna på listan.

Det geniala med detta sätt att evangelisera, var att myndigheterna aldrig kunde spåra dessa försändelser. Alla kuvert var olika och såg ut som personliga brev från någon bekant i väst. På så sätt kunde vi under många år sprida Guds ord till människor i öst.

Vad frukten av detta arbete blev, vet bara Gud, men vi vill tro att det har givit en rik himmelsk skörd av människor som annars inte skulle fått ta del av Guds ord.

Så här såg de ”paket” ut som skickades till de som var brevmissionärer. Namnlistor, bibeldelar och ett instruktionsbrev.

Kyrkbyggen

FTM-Mission har också genom åren medverkat till att flera kyrkolokaler kunnat byggas. FTM-Mission har helt eller delvis bekostat dessa byggnationer. Bland dessa kan nämnas kyrkolokaler i Rumänien, kyrkorna i Blaj och i Petru Groza, nuvarnde Stei.  I Oradea har vi varit med att finansiera Filadelfia samt Tabor och även en kyrkolokal utanför Oradea i samhället Spinus.

Bilden: Detta är kyrkan i Blaj.

Pastorskonferenser

FTM-mission har sedan starten med viss regelbundenhet arrangerat eller medverkat till att pastorkonferenser hållits i länderna som utgjort missionens arbetsfält. Detta skedde även under den tid så länderna var slutna för evangeliskt arbete. Konferenserna fick då hållas “underjordiskt” i största hemlighet. Att länderna var stängda har dock inte hindrat oss från att hjälpa pastorer, kyrkor och enskilda med Biblar, Nya Testamenten och annan kristen litteratur. Bibellärare, pastorer och evngelister från väst undervisade på dessa konferenser. Behovet av Biblar har sedan länderna fått sin religiösa frihet helt naturligt avtagit.

Vi är tacksamma till Gud för hans beskydd och den helige Andes ledning under dessa år. Trots att länderna var officiellt sett stängda för evangelium har det inte hindrat oss från att sprida Guds ord till våra troende vänner i öst. Det är sant att Kristi Evangelium inte bär bojor utan lever i människors hjärtan och i så mening är fritt att färdas över gränder uppsatta av människor.

Bilder: Under en pastorskonferens i Polen (övre).
På väg till en underjordisk pastorskonferens i Tjeckoslovakien någon gång tidigt 80-tal.

Social och humanitär hjälp

Under framförallt 80- och 90-talet kunde vi skicka bortåt en 350 stycken långtradare med nödhjälp till framförallt Polen men också till Rumänen. Lasten bestod av kläder, mat, sängar, medicin, medicinsk utrustning, glutenfritt mjöl och insulin. Under de aktiva åren kunde vi, tackvare dessa långtradeare som gick tomma tillbaka till Polen fylla dessa med förnödenheter. Kostnaden stod den Polska staten för.

Bilden: En av de många långtradare FTM-Mission skickat till Polen och Rumänien.

Översvämningen i Polen

Katastrofen i sydöstra Polen 1997 antog proportioner som för den utomstående var svåra att greppa. Enbart i staden Opole blev 13.000 familjer hemlösa. Det landområde som drabbades var ca 1,5 mil brett och flera mil långt. FTM-Mission kunde genom de mångåriga kontakter vi har i landet bistå med hjälp under denna katastrof. Flertalet familjer kunde genom de insatser FTM-Mission förmedlade komma på fötter igen.

Bilden: Översvämningen i Opole, Polen.